JOIN & SUPPORT

Your donation of any amount makes an immediate and lasting difference!

Gagii izhii wabadamaan: Bimadiziiwin

Gagii izhii wabadamaan: Bimadiziiwin

Artist(s): Sharon Hall
Start: September 1, 2023 5:00 pm
End: October 14, 2023 5:00 pm
Galleries: Main Marvin

Binakwe-giizis, midaswe ishe Niiwin Niishtanwasaak Akii

Paakisin chiibizhyig: Nanogiizhigak, Waatebagaa-giizis pezhik minik nanaan minik zhangwase.

Ga Muzinigebiigewid ozhiibigan

Sharon Hall, Wabishke Mengaan Ikwe

Nagadwendamaan nisidotamaan wabadeigyan kego. Kendaswinan Debwewin. Onishin eta gawiin madadaak. Onishin gawiin majigego. Giigewin gimajiig gawiin pakaan. Biidig nidinaab chiminobimadiziiyaan.

Wiijidazhindamaan gimino wiijidis. Wiijidazhindamaan gagii enadiziiyaan tagaa dibajimwan kegoowaan. Wiisagidewin igagiige mino bimadiziiyan zoongadiziiwin naabise niigaan onishin bimadiziiwin. Nisidotamaan zongidewin, maashkweziin gibiminizhagoon muzinichigewin ezhinikadeg.

Debwewin nagoot pimadiziiyaan, Giigewin eta niigaan tagaa odaang anumiyaan. Miinigwiziin niizhwaa chiiizhe minonoyaan nisidotamaan Debwewin biijanong niin.

Wahnen Niin

Sharon Hall, Wabishke Meagan Ikwe Anishinabe, Pinaymootang, Niitaam aki

Sharon Hall Ashern Giinityig. Mishoomis Noocoo Ombigiigo Pinaymootang Niitaam Aki Biijiboondaan Manitoba.

Hall gii maajii muzininibiiige midaswe izhe nanaan onje apii megwaa gigkinanmawewind. Sharon Mishoomisaan tagaa, Onigiigoo Ogitadiziik ogii wiimajitoon aniin Gikendaswinan. Odanookiiwin mazinehcigan Jackson Beardy ogii gagiikimigoon Sharon gikinamagazood. Jackson ogiiwabaan niigaan izhe Sharon niigaan inabid izhe Gagetin noongwaam izhisek. Giiminigweize Miinigwiziin Jackson Beardy Gabamiigwaad Muzinichigewin Gashkichigewin 1984. Ogigizhitoon Gichii muzinegan Gikendaswin University of Manitoba tagwaa gii nisidenogazwa 1992 Ikwe nagajitwaad, ogii gizhitoon niibwaa kendaswinan giitwaam Giimajitoon giiwedinong 1995 nibidina daswake niibwaa anokiin ogiimajitoon, Nayii mazinechiget, giigidood. 2013 Sharon giiminigweize niishtanah mina nanaan daswaake minik onokiid Wag ni Gwadaak- Nisidwenagwaad.

Hall muzinibiigewin Ezhe Bimadiziiwin, Gikendaswin mewizhaa dibajimoowin. Omazinegiiyaan muzinibiigenid muzinichigiwad, giitwaam anokiiwad.

Omikaanah biijanong ezhnagoog, Onigiigo aniin gichigiizhigoong ezhnagoog, nanadoog miinigowiziiiwin gichigiizhigoong. Ni muzinakizigaan bawajigiiyaan dibajibmonaan mewizhaa, noongwaam, niigaan. Nimuzinibiiyaan gagetin niin enadiziiyaan bimadiziiyan. Nagadwenimiagaa nidanishinabemag. Gii miinigoowis gii nakonigoos. Me omma izhe pagosendamaan miinigowiziin…nimuzibeodis enamunjiywaan, anishinabe mewizhaa.

Miigwetch dinaag, Ndabinojiimag, Abby, Anthony, Elysia, tagaa noshensag ndanokobijigaanag ndinwemaganag taagwaa.

and Gordon’s Grocery Ltd.